REGULAMIN PAINTBALL'A

⦁ Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się
  do poleceń obsługi pola obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie
  pola PAINTBALL LEŚNA FRAJDA.

⦁ Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, na teren pola
  PAINTBALL mają wstęp gracze oraz osoby im towarzyszące i inne osoby, po
  uzyskaniu zgody obsługi.

⦁ Teren pola dzieli się na strefę bezpieczną i strefę gry.

⦁ W grze mogą uczestniczyć: osoby, które ukończyły 9 lat, ze swym prawnym
  opiekunem, który wyrazi pisemną zgodę na udział podopiecznego w grze.

⦁ W grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych
  środków odurzających.

⦁ Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje przeszkolony w zakresie
  bezpieczeństwa oraz funkcjonowania sprzętu.

⦁ Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie
  i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.

⦁ Strzelanie z broni pneumatycznej (karabinek paintball’owy zwany
  dalej „markerem”) może odbywać się tylko w ściśle wyznaczonym terenie
  – strefie gry.

⦁ Zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry.

⦁ Przebywający na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do
  noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte poza polem,
  w wyznaczonym bezpiecznym miejscu. Trafienie w nieosłoniętą twarz
  może spowodować poważne obrażenia z utratą wzroku włącznie.

⦁ Gracz przebywający poza strefą gry zobowiązany jest skierować lufę do ziemi
  oraz zabezpieczyć spust swojego markera. Markery w pozycji odbezpieczonej
  mogą pozostawać jedynie na polu gry.

⦁ Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry. Kategorycznie zabrania
  się kierowania ognia poza obręb pola gry.

⦁ Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest
  kategorycznie zabronione.

⦁ Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów.
  Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność
  i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.

⦁ Gra powinna zostać natychmiast przerwana na każdy sygnał sędziego lub
  w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.

⦁ Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy
   zawodnikami.

⦁ Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie: trafienia kulką przeznaczoną
  do gry w paintball, pozostawiającą ślad farby, własnej deklaracji o wyłączeniu
  z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta, lub po decyzji sędziego bądź
  obsługi pola, gdy gracz nie przestrzega regulaminu gry.

⦁ Zawodnik, który chce zejść z pola gry z powodu zacięcia się markera, aby
  uzupełnić kulki , daje znać sędziemu i zachowuje się identycznie jak zawodnik
  wyeliminowany.

⦁ Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę
  wyprostowaną do góry, drugą ręką, trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka
  ku ziemi i w ten sposób możliwie szybko i możliwie najkrótszą drogą opuszcza
  pole gry. Zabrania mu się odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny
  i dawać im znaki.

⦁ Gramy tylko kulkami organizatora.

⦁ Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni.
  Należy unikać zanieczyszczenia broni ziemią.

⦁ Zabrania się strzelania używanymi kulkami, kulkami znalezionymi,
  zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia. Użycie takich
  kulek może  spowodować uszkodzenie markera.

⦁ W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności broni lub oporządzenia należy
  przerwać grę i zwrócić się do obsługi.

⦁ W przypadku zawinionego uszkodzenia broni lub oporządzenia stosuje się
  odpowiedzialność materialną.

⦁ Osoby nie stosujące się do regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla zdrowia
  własnego lub innych będą natychmiast usunięte z pola gry bez możliwości
  zwrotu wpłaconej gotówki.